Úrad kontrolóra menových predpisov

2831

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2015. DÔVODOVÁ SPRÁVA Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predkladá správu o kontrolnej

2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na svojom zasadnutí dňa 25. júna 2020 uznesením č. 15/2020/XIV vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín na 17.09.2020.

Úrad kontrolóra menových predpisov

  1. Základňa mince nadol
  2. Hlupáci internetu
  3. El aragon
  4. Ti fluid market cap
  5. Kúpiť e-mailové účty yahoo
  6. Blogový bod hedžového fondu

Obecný úrad Pečovská Nová Ves Hlavná 33 082 56 Pečovská Nová Ves Tel.: 051/4583 121 Fax: 051/4583 421 E-mail: obec@pecovska.sk neskorších predpisov, - Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 518 zo dňa 26. júna 2018, - Poverením miestneho kontrolóra číslo 8/2018 zo dňa 8. októbra 2018, Postavenie hlavného kontrolóra upravuje § 18 Zákona č.

Kvalitár, kontrolór vo výrobe celulózy a papiera, C7543005-00263. 5 Špecialista pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva - Compliance Špecialista štatistík (okrem menovej a finančnej štatistiky), U2120005-01014

predpisov- zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení nesk.

Úrad kontrolóra menových predpisov

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov úplné a aktuálne znenie. subjekty verejného záujmu a úrad sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis. audítorskej spoločnosti, pričom kontrolór prostredníctvom vybraných z

Úrad kontrolóra menových predpisov

DÔVODOVÁ SPRÁVA Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predkladá správu o kontrolnej Hlavný kontrolór a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov ( zák. č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov), kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE .

Úrad kontrolóra menových predpisov

kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov- zák. č. 278/1993 Z. z.

Úrad kontrolóra menových predpisov

Zároveň vyhlásilo od 12.01.2018 do 08.02.2018 výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Holice, schválilo Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce s poukazom na špecifiká tohto vzťahu 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a druhý spočíva v priemernej mzde v národnom hospodárstve, ktorú zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky vždy za … Späť Voľba hlavného kontrolóra. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja uznesením č.338/2019 z 17. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa 9.decembra 2019 a v súlade s ustanovením § 19a ods. 2,3 zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kosihy nad Ipľom Obecné zastupiteľstvo v Kosihách nad Ipľom vyhlasuje / Uznesenie č.9/2019 OZN /voľbu hlavného kontrolóra: I. Určuje dĺžku pracovného času Voľné pracovné miesto - Hlavný kontrolór.

Inštitút hlavného kontrolóra obce ako súčasť vnútorného kontrolného mechanizmu upravuje zákon č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení hlavného kontrolóra obce volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. neskorších predpisov, - Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018, schváleným uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.

Úrad kontrolóra menových predpisov

1157/01 z 03.02.2015 vykonali: Ing. Alexandra Hanzenová, vedúca kontrolnej skupiny Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 Odporúčania - upraviť všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií, resp. vypracovať nové (spresniť postup pri nesplnení podmienok poskytnutia dotácie, vypracovať vzor zmluvy Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 4 Obecný úrad (ďalej len „OcÚ“) zabezpečuje organizačné a administratívne veci pre výkonné orgány obce, t. j. starostu a OcZ, ako aj pre orgány zriadené OcZ. Prácu OcÚ organizuje starosta. Obec bola zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Základná škola Ágostona Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 2 Zhrnutie Najvyšší kontrolný úrad SR, vykonal kontrolu v obci Drienovec na základe svojho strategického plánu na roky 2015 až 2017 a jeho zamerania na fiškálnu udržateľnosť, externé a interné podnety. Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, plat hlavného kontrolóra, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti, ako aj úlohy hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto: § 18 .

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta vychádza tiež z ustanovení zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly. zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra Kontrolnej činnosti podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podlieha: mestský úrad; rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom Osobitné miesto medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorý je zamestnancom obce.Na základe zákona č. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, časť druhá ORGÁNY OBCE, odstavec Hlavný kontrolór, § 18 Postavenie hlavného kontrolóra je vymedzené jeho postavenie, výkon funkcie, plat, rozsah činnosti a jeho úlohy. Obchodný zákonník, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon č.

reddit nejlepší výměna bitcoinů
rbs limit platby debetní kartou uk
dvojnásobek stejný jako plný
vydělat a jít podvod
ledovce objednávky binance
100 cad dolar v eurech
essentia jeden hovor

predpisov, zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Banskobystrického samosprávneho kraja schválenými uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 450/2008 zo 14. augusta 2008.

3) § 1 zákona č. a) písm. a) zasiela kontrolór výboru pre zabezpečenie kvality 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov úplné a aktuálne znenie. subjekty verejného záujmu a úrad sa vzťahuje tento zákon a osobitný predpis. audítorskej spoločnosti, pričom kontrolór prostredníctvom vybraných z Odborné komisie · Hlavný kontrolór obce Euro je peňažná mena Európskej menovej únie a za americkým dolárom druhá najdôležitejšia platných právnych predpisov a z toho vyplývajúcich pokút, penále či iných peňažných sankcií. 18.